H J Golakai, Edinburgh international book festival 2018H J Golakai, Edinburgh international book festival 2018